Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP - obec Šarkan

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP


SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA STAVEBNEJ AGENDY A ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP
so sídlo
m ul. Sv. Štefana 79,
943 01 Štúrovo


Kontakt:
Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka

tel. kontakt: 0911 268 834


Úradné hodiny

Pondelok

8.00 - 12.00

13.00 - 15.30

Utorok

13.00 - 15.30

Streda

nestránkový deň

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8.00 - 12.00


Rozsah kompetencií:
Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.

- povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:

- súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade
so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,
- rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení
   neskorších predpisov,
- vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 
In-počasie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky