Dokumenty - obec Šarkan

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Dokumenty


Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2010 o dani z nehnuteľnosti o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Šarkan a Šarkan časť Diva.


Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarkan č.  2/2010 o dani z nehnuteľnosti.

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2010 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Šarkan a Šarkan časť Diva.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarkan č.  3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.


Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Šarkanč.  3/2010 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarkan číslo 2/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác.


Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šarkan.


Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2009 o vylepovaní volebných plagátov v obci Šarkan a Šarkan časť Diva.


Ostatné dokumenty

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Šarkan.

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Diva.Spoločný územný plán obcí :

Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan

Krajinno - ekologický plán
- grafická časť
Prieskumy a rozbory - grafická časť

In-počasie

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky